Regulamin kursów BrandAssist Academy

& 1. Definicje, przedmiot Regulaminu

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 2. Konto Kursanta” ­- funkcja Serwisu, dzięki której Kursant, identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie, a w tym posiadać dostęp do Kursu [dalej: „Konto”];
 3. Kurs” – zbiór nagrań, materiałów oraz informacji, wytworzony i dostarczany Kursantowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej za pośrednictwem Serwisu, dostępny dla Kursanta online przez czas oznaczony;
 4. Kursant” (zamiennie również jako: „Klient”, „Usługobiorca”) – osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę z BrandAssist;
 5. Regulamin” – niniejszy „Regulamin kursu online”;
 6. Serwis” – strona internetowa dedykowana Kursowi, prowadzona w domenie ”brandassist.pl”;
 7. Umowa” – umowa pomiędzy Kursantem a BrandAssist, przedmiotem której jest udzielenie Kursantowi przez BrandAssist dostępu do treści cyfrowych w postaci Kursu;
 8. Usługodawca” (zamiennie również jako: „BrandAssist”) – Pola Sobczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „BrandAssist Pola Sobczyk”, adres: ul. Elżbiety 12, 72 – 006 Mierzyn, posiadająca NIP 8513054442, o numerze REGON: 262050351, właścicielka Serwisu oraz twórczyni Kursu.
 9. Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Kurs online”, a w szczególności: zakres i warunki świadczenia drogą elektroniczną tej usługi, a w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

& 2. Kurs

 1. Kurs jest autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Kurs obejmuje przede wszystkim dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.
 3. Dla uzyskania dostępu do Kursu i korzystania z Kursu niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą pliki java oraz cookies.

& 3. Dostęp do Kursu

 1. W celu zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy z Usługodawcą, Kursant w odpowiednim miejscu w Serwisie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za dostęp do Kursu.
 2. W przypadku, gdy Kursant posiada kod zniżkowy na dostęp do Kursu i zamierza z niego skorzystać, powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia – w przeznaczonym na to polu, a następnie nacisnąć odpowiedni przycisk („Apply coupon” lub równoważnego), przed sfinalizowaniem zamówienia. Potwierdzenie zastosowania kodu zniżkowego wyświetli się w formie komunikatu i zostanie uwzględnione w końcowej cenie zamówienia, którą to cenę tytułem Umowy obowiązany jest uiścić Kursant. Nie ma możliwości następczego (po dokonaniu zamówienia) skorzystania z kodu zniżkowego.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kursanta zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie („Kupuję i płacę”), po zaakceptowania Regulaminu, następuje zawarcie Umowy.
 4. Bezzwłocznie po opłaceniu Kursu przez Kursanta i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę, dla Kursanta zostanie utworzone Konto, a także przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Kursu.
 5. Konto pozwala Kursantowi na korzystanie z Kursu, przeglądanie historii jego zamówień w Serwisie, a także zapewnia dostęp do informacji o wszelkich dodatkowych świadczeniach związanych z Kursem.
 6. Na podstawie Umowy, Usługodawca udziela Kursantowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z Kursu – przez czas określony, oznaczony w Umowie, tj. przez okres udostępnienia Kursantowi Kursu przez Usługodawcę.
 7. Kursant nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w ust. 6 oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Kursanta.
 8. Kursant nie jest uprawniony do wykorzystywania Kursu w celu prowadzenia i oferowania przez Kursanta szkoleń na rzecz osób i podmiotów trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Kursu, jak również do oferowania do dalszej sprzedaży przekazanych Kursantowi w ramach Kursu materiałów (np. wzorów pism, dokumentów, etc.).
 9. Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Kursu wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu – za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.

& 4. Koszt dostępu do Kursu

 1. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto – zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia przez Kursanta Umowy.
 3. wskazana w Serwisie cena za dostęp do Kursu oznacza cenę za korzystanie z Kursu przez jednego użytkownika – Kursanta zawierającego Umowę.

& 5. Płatności

 1. Operatorem płatności online jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52.
 2. Kursant może skorzystać z następujących form płatności:
 3. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;
 4. Płatności online oraz
 5. płatności BLIK.
 6. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych w Serwisie, Kursant za dostęp do Kursu powinien zapłacić niezwłocznie, tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.
 7. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kursanta kartą płatniczą, Usługodawca dokona takiego zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kursanta.

& 6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia ust. 2-7 mają zastosowanie jedynie do Kursanta będącego osobą fizyczną, która zawiera z Usługodawcą Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową [dalej: „Konsument”].
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez jakichkolwiek kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:
 3. pisemnie na adres: ul. Elżbiety 12, 72 – 006 Mierzyn albo
 4. w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@brandassist.pl.
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r., poz. 134 z późn. zm.) oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 8. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
 9. Należy jednakże mieć na uwadze, że przy zawieraniu Umowy Konsument może wyrazić zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie dostarczania mu treści cyfrowych, tj. jeszcze przed upływem wynikającego z ustawy o Prawach konsumenta terminu do odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji następuje utrata prawa do odstąpienia od Umowy.

& 7. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Kursu należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: kursonline@brandassist.pl.
 2. BrandAssist zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kursanta („nazwa użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Kursanta podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Usługodawcy.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

& 8. Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Usługodawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

„uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php”.

 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/) oraz
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez Usługodawcę).
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Usługodawca niniejszym informuje o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem.

& 9. Postanowienia szczególne

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Kursantów niebędących Konsumentami.
 2. BrandAssist przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do BrandAssist.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami BrandAssist ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części – niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Klient niebędący Konsumentem ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność BrandAssist z tytułu rękojmi za jakiekolwiek wady fizyczne ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku, BrandAssist, wedle swego wyboru, niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Usługodawca może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność BrandAssist z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność BrandAssist za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił BrandAssist za nabycie danego produktu.
 5. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Konto” ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn – poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy BrandAssist a Klientem niebędącym Konsumentem poddane zostają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez BrandAssist.

& 10. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności:
 2. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 3. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 4. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;
 5. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 6. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
 7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
 8. przeciwdziałanie nadużyciom oraz
 9. poprawa jakości świadczonych usług.
 10. Usługodawca powiadomi Klienta o zamiarze zmiany Regulaminu z zachowaniem co najmniej czternastodniowego wyprzedzenia – za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail Usługobiorcy.
 11. Brak  sprzeciwu  Usługobiorcy wobec  proponowanych  zmian  jest  równoznaczny  z ich akceptacją.  Usługobiorca przed proponowaną datą  wejścia  w  życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną – ze skutkiem natychmiastowym.
 12. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na umowy wykonane przed taką zmianą, jak również na wszelkie umowy zawarte  przed taką zmianą – które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 13. Usługodawca uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi pn. „Konto” – z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 14. Usługobiorca w każdej chwili i bez podania jakiejkolwiek przyczyny uprawniony jest do rezygnacji z jakiejkolwiek usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę – poprzez wysłanie takowego żądania do Usługodawcy – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@brandassist.pl lub pisemnie: ul. Elżbiety 12, 72 – 006 Mierzyn.

& 11. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana w oparciu o Regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług i dostępu do Serwisu ze względu m.in. na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, mogące powodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystanie z Serwisu.
 3. Umowy w Serwisie zawierane są w języku polskim.
 4.  BrandAssist kontaktuje się z Klientami w języku polskim.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kursanta treści o charakterze bezprawnym
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2020 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

BrandAssist Pola Sobczyk

ul. Elżbiety 12, 72 – 006 Mierzyn

hello@brandassist.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.